Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy 2020/2021

Zápis do 1. třídy 2020/2021 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020-2021

 

se uskuteční: v úterý 7. 4. 2020 od 14.00 hod. – 17.30 hod.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Průběh zápisu:

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části. Rodiče s sebou k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu zápisu se Vám budou věnovat dva pedagogové. Samotný trvá cca 20 minut:

Formální část zápisu

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu)
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

Motivační část zápisu

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

Rozhovor pedagoga s dítětem se zaměří na tyto oblasti:

 • jméno, bydliště, rodina
 • básnička či písnička
 • kresba postavy
 • barvy
 • prostorová orientace (nahoře – dole, pravá – levá, před – za, první – poslední…)
 • rytmizace
 • matematické dovednosti (napočítat do 5, počet prvků, více – méně…)
 • jazykové dovednosti (opakování slov, vět)

Dodatečný zápis (pro děti, které jsou v době řádného zápisu nemocné nebo se z  vážných důvodů nemohou řádného zápisu účastnit) je třeba domluvit telefonicky, mailem nebo osobně.

 V průběhu zápisu může zákonný zástupce písemně požádat o odklad školní docházky.